ජානක ගුණවර්ධන

ඔවුන්ගේ තාක්ෂනය ඉතාම විශිෂ්ටයි. මම හිතුවේවත් නැති තරම් කෙටි කාලයකදී මේ සූර්ය බල ශක්ති පද්ධතිය හරහා විදුලිය ලබා ගන්න මට අවස්ථාව ලැබුනා.

elc975